1. Wbu­do­wa­na skór­ka z ser­wi­su Live­Jo­ur­nal.

2. Wbu­do­wa­na i zmo­dy­fi­ko­wa­na skór­ka z ser­wi­su Blog­spot z wła­snym tłem.

3. Sim­ple­Jo­an­na – zako­do­wa­na od zera skór­ka do Word­Pres­sa.

4. Sim­ple­Jo­an­na – wer­sja dru­ga (obec­nie uży­wa­na).

4.0. Nowa wer­sja stro­ny uru­cho­mio­na 7 paź­dzier­ni­ka 2019.

4.0.1. Wpro­wa­dza­ne na bie­żą­co popraw­ki i ulep­sze­nia.

4.0.2. Kolej­ne popraw­ki:

  • rozpoczęto właściwe wersjonowanie kodu oraz notowanie wprowadzanych zmian,
  • poprawiono wyświetlanie Loadera strony
  • poprawiono działanie i wyświetlanie przycisku hamburger menu
  • poprawiono działanie i wyświetlanie bocznego menu
  • ulepszono i zoptymalizowano shortcody,
  • automatyczne wyświetlanie wersji kodu w stopce strony,
  • inne, drobne poprawki oraz optymalizacja kodu.