Sil­nik stro­ny: Word­Press

Kodo­wa­nie: HTML5, Sass, Java­Script 6 (z jQu­ery 3), PHP (z funk­cja­mi WordPress)

Kom­pi­lo­wa­nie i kom­pre­sja kodu: Babel, Java­Script Mini­fier, WP-SCSS

Edy­tor: Code­any­whe­re

Hosting stro­ny: zen​box​.pl


Infor­ma­cje doty­czą­ce zmian w kodzie strony

Kro­je pisma:

  • Sarala (Google Fonts) – główny, bezszeryfowy krój na stronie, użyty między innymi tutaj oraz na ekranie ładowania
  • Spectral (Google Fonts) – krój szeryfowy, używany w treści wpisów na blogu
  • Exo 2 (Google Fonts) – dodatkowy krój bezszeryfowy, wykorzystywany między innymi we wstępach do wpisów na blogu
  • IcoFont – font z symbolami, wykorzystany w ikonkach interfejsu bloga

Sty­le CSS innych autorów:

Skryp­ty innych autorów:

  • clipboard.js – umożliwia kopiowanie linków bezpośrednich (#) do schowka
  • in-view.js – wykorzystywany do sprawdzania, czy pewne elementy strony są widoczne na ekranie
  • JavaScript Cookie – generuje pliki cookie zapamiętujące ustawienia wersji kolorystycznej strony
  • Lity – wyświetla podlinkowane filmiki z YouTube oraz innych, podobnych serwisów, w wyskakującym okienku

Skrypt poka­zu­ją­cy Spis Tre­ści we wpi­sach na blo­gu (widocz­ny w bocz­nej kolum­nie), napi­sa­ny na podstawie:

Wtycz­ki do WordPressa: