Kate­go­ria Wpi­sy Archi­wal­ne zawie­ra wybra­ne wpi­sy z poprzed­nich wer­sji blo­ga, któ­re zosta­ły prze­nie­sio­ne tutaj. 
Wszyst­kie wpi­sy z tej kate­go­rii w stop­ce zawie­ra­ją not­kę infor­mu­ją­cą, skąd pochodzą.