Wła­ści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem stro­ny Dyr­dy­ma­ły jest Joan­na Hoły.

Ciasteczka

Stro­na zapa­mię­tu­je wybra­ny przez czy­tel­ni­ka motyw kolo­ry­stycz­ny (jasny, ciem­ny lub zmie­nia­ją­cy się automatycznie).

Ponad­to stro­na korzy­sta z wty­czek do ser­wi­sów Disqus, Twit­ter oraz Insta­gram, któ­re rów­nież gene­ru­ją pli­ki cookies.

(lin­ki w nazwach wyżej wymie­nio­nych ser­wi­sów prze­no­szą do infor­ma­cji o cia­stecz­kach tych­że serwisów)

Polityka prywatności

Pod­czas komen­to­wa­nia za pośred­nic­twem ser­wi­su Disqus, we wspo­mnia­nym ser­wi­sie zosta­je zapi­sa­na poda­na przez komen­tu­ją­ce­go nazwa komen­tu­ją­ce­go (zwy­kle imię, nazwi­sko lub nick) oraz jego adres e-mail. Dodat­ko­wo zosta­je zapi­sa­ny adres IP oraz pod­pis prze­glą­dar­ki komen­tu­ją­ce­go – są to dane nie­zbęd­ne do wykry­wa­nia spa­mu. Z poli­ty­ką pry­wat­no­ści ser­wi­su Disqus moż­na zapo­znać się tutaj.

Kopia komen­ta­rza umiesz­czo­ne­go na Disqus wraz z nazwą komen­tu­ją­ce­go zosta­ją zapi­sa­ne w bazie stro­ny (bez adre­su mailo­we­go oraz adre­su IP).


Jeśli czy­tel­nik zosta­wi komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne na blo­gu przez czas nie­okre­ślo­ny. W celu usu­nię­cia wspo­mnia­nych danych – skon­tak­tuj się z admi­ni­stra­to­rem blo­ga: joannaholy@​gmail.​com

Osadzone treści z innych witryn

Wpi­sy na blo­gu mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my lub obraz­ki). Osa­dzo­ne tre­ści z innych ser­wi­sów zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by czy­tel­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ny serwis.

Ser­wi­sy te mogą zbie­rać infor­ma­cje o czy­tel­ni­ku, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać inte­rak­cje czy­tel­ni­ka z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli czy­tel­nik posia­da w danym ser­wi­sie kon­to i jest do nie­go zalogowany.

Statystyki odwiedzin

Blog ana­li­zu­je sta­ty­sty­ki odwie­dzin przy pomo­cy wtycz­ki WP Sta­ti­stics.

Dane doty­czą­ce adre­sów IP są jed­nak ano­ni­mi­zo­wa­ne i nie prze­cho­wu­je się ich w bazie danych stro­ny. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znaj­du­je się tutaj.

Cache strony

Stro­na uży­wa wtycz­ki Lite­spe­ed Cache, któ­ra wyko­rzy­stu­je pamięć pod­ręcz­ną, aby uła­twić szyb­szy czas reak­cji i lep­sze wra­że­nia czy­tel­ni­ka. Bufo­ro­wa­nie poten­cjal­nie prze­cho­wu­je dupli­kat każ­dej stro­ny blo­ga, któ­ra jest wyświe­tla­na. Wszyst­kie pli­ki pamię­ci pod­ręcz­nej są tym­cza­so­we i nigdy nie są dostęp­ne dla osób trze­cich, z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy jest to koniecz­ne do uzy­ska­nia pomo­cy tech­nicz­nej od dostaw­cy wty­czek pamię­ci podręcznej.

Pli­ki pamię­ci pod­ręcz­nej wyga­sa­ją po tygo­dniu, ale mogą być łatwo usu­nię­te przez admi­ni­stra­to­ra przed ich natu­ral­nym wyga­śnię­ciem, jeśli to konieczne.