Mysza

Naj­więk­szą i chy­ba jedy­ną wadą szczu­rów jest to, że sta­now­czo za krót­ko żyją.

Żegnaj Myszo, byłaś wspa­nia­łą towa­rzysz­ką. Będzie mi cie­bie brakowało.

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej wer­sji blo­ga. Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmodyfikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz prze­czy­tać tutaj.