Wrong - Jack Plotnick

Widzia­łam Mor­der­czą opo­nę i podo­ba­ła mi się. Dla­te­go liczę na to, że Wrong będzie rów­nie cie­ka­wy i zakrę­co­ny. Poza tym w fil­mie poja­wi się Wil­liam Ficht­ner, więc cze­kam na pre­mie­rę jesz­cze bar­dziej niecierpliwie.

Wrong - William Fichtner

W zwiastunie aż tak tego nie widać, ale obstawiam, że grana przez Williama postać będzie najbardziej ekscentrycznym bohaterem w całym filmie.

źró­dło zdjęć ilu­stru­ją­cych wpis: Wrong - mate­ria­ły prasowe

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej wer­sji blo­ga. Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmodyfikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz prze­czy­tać w ser­wi­sie Blog­spot.